2. Majade saatus

Heiki Koov

Ma esitasin Nõmme linnaosa valitsusele kolm küsimust meie majade/krundi kohta.  Küsimustele vastas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

1. Kas juba praegu on selle alaga mingeid toiminguid tehtud? Ma mõtlen näiteks algatatud detailplaneering vms?

Antud ala kohta detailplaneeringut algatatud ei ole.

2. Kas linnaosavalitsuses on keegi käinud „maad kuulamas“, mis piirangud-võimalused on selle krundi ja hoonete kasutamisel?

Riigi Kinnisvara AS on käinud kohtumas Nõmme linnaosa valitsuse ning seltside esindajatega, et saada tagasisidet, mida selle ala puhul oodatakse. Kohtumine toimus 2019. aasta teises pooles.

3. Mida te linnaosavalitsuses ise arvate, mis võiks linna vaates kõige parem lahendus olla? Omalt poolt pakun mõned lahendused: majad lammutada, ehitada nende asemele kaubanduskeskus või näiteks 3-5-korruselised elamud, jagada territoorium eramukruntideks, ehitada siia hooldekodu, uus koolimaja, või ikkagi renoveerida hooned ja kasutada neid koolimajana, hooldekoduna vms..

Vabaduse pst 130a on Nõmme linnaosa üldplaneeringu (https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering) järgi väärtuslik hoone ning see tuleb säilitada. Kinnistu tuleb säilitada terviklikult, koos olemasoleva haljastusega. Maja tuleb renoveerida ning võtta kasutusele koolimajana, hooldekoduna, kogukonna keskuse või mõne muu avaliku ja sotsiaalfunktsiooniga hoonena. Oleme pidanud läbirääkimisi Vabaduse pst 130a hoone osas Püha Johannese kooliga. Viimased on nüüd küll leidnud teise asukoha (Kivimäel), kuhu kool rajada.

Vabaduse pst 130 kooli juurdeehitus ja J. V. Jannseni tn 38 ja 38a ühiselamu hooned võib ning tasub tõenäoliselt lammutada. Kasutusele võtta uuesti segahoonestusalana ning näha ette äripinnad kaubanduse ja büroode rajamiseks. Segahoonestusala kinnistutele lisatakse nõue, et vähemalt 30% alast täidaks avalikku funktsiooni (ka avalikkusele suunatud ärifunktsiooni). Samuti tuleb järgida  hoonestustiheduse nõuet – keskmine hoonestustihedus peaks olema kuni 1,2.

Segahoonestusalale jäävate kinnistute jagamine ja liitmine (sh kinnistu Vabaduse pst 130b) ja avaliku funktsiooni paiknemise täpsem määramine alal saab toimuda ainult neid kinnistuid hõlmava detailplaneeringuga. Detailplaneeringus antakse kogu ala terviklahendus, kus täpsustatakse erinevateks funktsioonideks ettenähtud  alade paiknemine kinnistul, samuti määratakse jalakäijate avalikud läbipääsud, liikluskorraldus, juurdepääsud kinnistule, heakord ja haljastus.

Heiki: Palusin kommentaari ka ühelt Nõmme piirkonna maaklerilt, kinnisvarafirma Uus Maa konsultandilt Ave Klaserilt. Tema arvamus kattub paljuski linnaosavanema arvamusega.  

Ave Klaser: Kui peahoone välja jätta, siis ülejäänud hooned midagi erilist ei ole, seega poleks tõenäoliselt kellelgi huvi neid kasutada ning targem oleks asendada need uutega. Kõrgusepiirang oleks sama mis praegu ja elamute tihedus peaks arvestama Nõmmet ja seda, mis kompleksi ümbritseb (väikeelamud).

Peahoonesse sobiksid ehk esinduslikud korterid, kuid teisalt võiks see ka mõnda avalikku funktsiooni täita.

Pansionaadi idee oleks ka hea. Ka siin näeksin peahoonet pansionaadi põhimajana ning teised majad, kas siis säilitatavatena või uute ehitistena, oleksid lisahooned.